Πώς να αντιμετωπίσετε το αυτόβουλο κλείσιμο ή restart του Mac

Μερικές φορές, το Mac ενδέχεται να σας παρουσιάσει προβλήματα κατά το startup, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο ευρετήριο startup troubleshooting topics. Όμως υπό κάποιες συνθήκες στην τροφοδοσία του με ρεύμα, στην κατάσταση των RAM modules ή της logic board μπορεί το μηχάνημα να κλείνει ή να κάνει restart αυτόβουλα.
Προτεινόμενες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος:
• Ελέγχετε την τροφοδοσία του μηχανήματος με ρεύμα, δηλαδή το καλώδιο για τυχόν τσακίσματα και τα φις για σωστή επαφή (και στις δύο άκρες). Ελέγχετε επίσης την λειτουργία τυχόν διαθέσιμου UPS.
• Πηγαίνετε στα System Preferences > Energy Saver > Schedule και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τικαρισμένο το δεύτερο box.
• Startup σε Safe Mode και τρέχετε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να δείτε αν θα εμφανισθεί το θέμα.
• Reset την PRAM και το SMC.
• Ελέγχετε την κατάσταση της RAM είτε με το Apple Hardware Test ή με το utility Rember.
• Αν τυχόν έχετε κάνει upgrade της RAM και ιδιαίτερα σε χωρητικότητες πάνω από τις προδιαγραφές τoυ μηχανήματος, εγκαθιστάτε ξανά τα εργοστασιακά modules.
Αν και μετά τις προαναφερθείσες ενέργειες το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, τότε μόνο το service μπορεί να δώσει λύση.